Objavljen je natječaj: „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”

“Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama”,  koji je objavljen danas, a provodi se u okviru Operativnog programa ” Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.”, Prioritetne osi 4 “Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije”; Specifičnog cilja 4b1 “Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama”.

Cilj poziva: poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade). U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje / hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Prihvatljivi prijavitelj: Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33.

 Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacija
 • Aktivnosti energetske obnove
 • odaktivnost 1: Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije u proizvodnim pogonimaPrihvatljive mjere:
  1. Uvođenje učinkovitijih elektromotornih pogona (sukladno normi IEC 60034-30);
  2. Poboljšanje učinkovitosti korištenja toplinske energije u proizvodnim/radnim procesima uz rekuperaciju otpadne topline u procesima, tehnološku racionalizaciju potrošnje energije, promjenu postupaka vođenja i upravljanja procesima;
  3. Uvođenje učinkovitijih rashladnih sustava u proizvodnom procesu;
  4. Revitalizacija toplinske infrastrukture učinkovitijim grijanjem/hlađenjem proizvodnih/radnih prostora, pripremom tople vode, proizvodnjom tehnološke pare i tople vode, te rekonstrukcijom cijevnih razvoda;
  5. Zahvati na energetskim agregatima kojima se smanjuje potrošnja energije korištenjem otpadne topline ili drugim tehničko/tehnološkim mjerama na agregatima i pripadnoj opremi kojim se direktno doprinosi smanjenju potrošnje energije;
  6. Uvođenje / rekonstrukcija cjelovite regulacije sustava s ciljem smanjenja potrošnje energije;
  7. Poboljšavanje energetske učinkovitosti u elektroenergetici;
  8. Revitalizacija električnih instalacija – učinkoviti sustavi rasvjete (u skladu s normom HRN EN 12464);
  9. Pametna brojila i uređaji za detaljnije praćenje potrošnje energije;
  10. Sve ostale tehnološke mjere i drugi zahvati u proizvodnom / radnom procesu koji rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa u skladu s ovim Pozivom;
  11. Postavljanje novih sustava za proizvodnju energije uz uvjet učinkovite:
   • Kogeneracije (jedan energent za proizvodnju električne i toplinske energije) sukladno Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15),
   • Trigeneracije (jedan energent za proizvodnju električne, toplinske i rashladne energije);
  1. Postavljanje novih sustava za proizvodnju:
   • Električne energije iz energije:

  –   sunca (stupanj korisnog djelovanja sunčanih fotonaponskih pretvarača veći od 15%), uključujući i sustave za njeno skladištenje (baterije, vodik/gorive ćelije i dr.),

  –   vjetra,

  –   biogoriva koja su proizvedena iz sirovine koja nije predviđena za hranu

  –   geotermalne energije;

   • Toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora sa:

  –   toplinskim sunčanim kolektorima (stupanj korisnog djelovanja veći od 70%), sa ili bez dodatnog sustava na ukapljeni naftni ili prirodni plin,

  –   kotlovima na čvrstu biomasu, uključujući i pirolitičke (stupanj korisnog djelovanja veći od 85%),

  –   dizalicama topline minimalno energetske klase A (prema Eurovent Energy Efficiency Classification, a sukladno normi EN14511-2), GWP ≤ 2150,

  –   geotermalnim izmjenjivačima topline.

  Podaktivnost 2: Energetska obnova zgrada

  Prihvatljive mjere:

  1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija;
  2. Ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja;
  3. Zamjena postojećeg sustava pripreme potrošne tople vode sustavom koji koristi OIE;
  4. Zamjena sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom;
  5. Zamjena sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom;
  6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom;
  7. Ugradnja fotonaponskih modula za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe korištenja zgrade;
  8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom;
  9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode.
  • Nastavno na provedbu podaktivnosti i mjera iz ove točke uputa prihvatljiva je i aktivnost demontaže i zbrinjavanja opreme.
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost.

  Ukupan iznos bespovratnih sredstava:     114.000.000,00 HRK

  Najniži iznos bespovratnih sredstava:       350.000,00 HRK

  Najviši iznos bespovratnih sredstava:       20.000.000,00 HRK

  Intenzitet potpore: 45%-85% prihvatljivih troškova, ovisno o veličini poduzeća i aktivnosti tj. mjeri

  Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 10. studenoga 2017.

  Krajnji rok prijave: 17. siječnja 2018.

  Detaljnije informacije možete naći na poveznici: www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451

Interreg CENTRAL EUROPE

Otvoren je treći poziv na dostavu prijava u okviru Programa transnacionalne suradnje Središnja Europa 2014. -2020., za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj koje koordinira provedbu Programa, zajedno s ostalim državama sudionicama, je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država središnje Europe tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Program u teritorijalnom smislu obuhvaća i pruža podršku regionalnoj suradnji između devet srednjoeuropskih država članica Europske unije: Austrije, Češke, Hrvatske, Italije, Mađarske, Njemačke, Poljske, Slovenije i Slovačke. Program se provodi u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a u okviru istoga dostupno je 231.000.000 eura.

Poziv ostaje otvoren do 25. siječnja 2018.

Prioritetne osi:

Inovacije i razvoj znanja

Low carb ekonomija

Prirodni i kulturni resursi

Transport

Više informacija na poveznici : interreg-central.eu

NOVOSTI IZ EUROPSKE PODUZETNIČKE MREŽE HRVATSKE

14. – 15. studeni 2017. – Poslovni susreti za tvrtke iz automobilske industrije CEE Automotive Supply Chain 2017, Žilina, Slovačka

Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore i konferenciju pod nazivom  CCE Automotive Supply Chain 2017 koji će se održati 14.-15. studenog 2017. u Slovačkoj. Ovo najveće  B2B događanje za tvrtke iz automobilske industrije u Slovačkoj održat će se u okviru istoimene  konferencije i biti će izvrsna prilika za susret vodećih tvrtki i stručnjaka iz tog područja, te za pronalazak novih poslovnih partnera u toj regiji (V4 zemlje Češka, Mađarska, Poljska i Slovačka) i Austrije. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici http://www.casc.sk/ 

 

3. studeni 2017. -Poslovni susreti “Business Internationalization Forum”, Sarajevo, BiH

Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore pod nazivom Business Internationalization Forum 2017 koji će se održati 3. studenog 2017. u Sarajevu. Ovi bilateralni susreti idealna su prilika za tvrtke i klastere kako bi direktno promovirali svoje aktivnosti, proizvode i usluge. Sektori na koje se poslovni susreti odnose su poljoprivreda, metaloprerađivačka industrija, drvna industrija i građevinarstvo, tekstilna industrija, IT, automobilska industrija i drugo. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici http://bif2017eastsarajevo.tal…

 

Jednim klikom do Europe

Dana 22. rujna u Osijeku je održana prezentacija pod nazivom “Instrumenti unutarnjeg tržišta EU za lakše poslovanje gospodarstvenika”, u organizaciju HUP-a , a pod pokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Predstavljen je portal za virtualno objedinjavanje te koordinaciju svih EU kontaktnih točaka i alata u Hrvatskoj i njihovih djelatnika “ Jedan ulaz na tržište EU.

Više informacija možete pronaći na linku:

www.cut.hr

 

“Javna nabava – primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude”

The American Chamber of Commerce u Hrvatskoj (AmCham) sponzorirala je konferenciju, koja se održala u utorak u Zagrebu na temu “Javna nabava – primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude”.

Novi Zakon o javnoj nabavi u primjeni je od početka ove godine, pri čemu se kriterij ekonomski najpovoljnije ponude, umjesto kriterija najpovoljnije, obavezno primjenjuje od 1. srpnja, i trebao bi pojednostaviti dosadašnju praksu, rečeno je u utorak na konferenciji “Javna nabava -primjena kriterija ekonomski najpovoljnije ponude” u organizaciji Američke gospodarske komore u Hrvatskoj (AmCham).

“Od 1. srpnja ove godine u sustavu smo u kojem se obavezno primjenjuje kriterij ekonomski najpovoljnije ponude i smatramo da će se na taj način ostvariti najbolja vrijednost koju naručitelj očekuje. Osim za naručitelje, taj kriterij otvara i niz pogodnosti i za same poduzetnike koji sudjeluju u postupcima javne nabave, rekla je državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta Nataša Mikuš Žigman, istaknuvši da je javna nabava prošle godine u hrvatskom BDP-u sudjelovala sa 45 milijardi kuna.

To čini 13 % ukupnog BDP-a Hrvatske, što je 7 postotnih bodova manje nego u državama Europske unije.

Mikuš Žigman navela je i da je kriterij ekonomski najpovoljnije ponude proteklih godina bio skromno zastupljen u natječajima javne nabave, tek s udjelom od tri posto.

Istaknula je i kako je Ministarstvo dosad poduzelo niz aktivnosti odnosno predstavilo niz priručnika i alata da bi i javnim naručiteljima i poduzetnicima kvalitetno prenijeli nove zakonske odredbe.

Uspjeh novog kriterija, odnosno zakona o javnoj nabavi ovisi o svim dionicima u tom projektu, a trebao bi pojednostaviti dosadašnju praksu, poručila je Mikuš Žigman.

Predsjednik Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Goran Matešić istaknuo je da je dosad ukupno zaprimljeno 678 žalbenih predmeta vezanih uz postupke javne nabave. Od primjene novog zakona, rekao je da se radi o 135 žalbi, od čega se 38 % odnosi na dokumentaciju, a 48 % na odluku o odabiru, dok je 24 posto žalbi odbačeno zbog neurednosti.

Matešić je rekao kako ekonomski najpovoljnija ponuda ostaje najveći izazov za zakon, no i kako tek treba vidjeti kako će sve to funkcionirati u praksi.

“Ekonomski najpovoljnija ponuda složeniji je kriterij od kriterija najpovoljnije cijene, zahtijeva da se cijeli zakon promatra drugačije. Kada je najniža cijena bila u pitanju onda su stvari bile vrlo egzaktne, posebno u fazi kontrole, naglasio je Matešić.

Ukazao je i da se trenutno u žalbenom postupku, po novom propisu, pred Visokim upravnim sudom nalaze četiri predmeta, no kako je sud zastao s odlučivanjem jer traži ocjenu ustavnosti u dva članka.

“Zastoj s odlučivanjem znači da u ovom trenutku imamo krizu kada je u pitanju sudska zaštita”, tvrdi Matešić, dodavši i kako sudski sporovi po tom pitanju traju iznimno dugo – u prosjeku 568 dana.

Načelnica Sektora za unaprjeđenje sustava i međunarodnu suradnju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Nina Čulina navela je kako se od primjene novog zakona primjećuje veliki pomak na bolje u kvaliteti natječajne dokumentacije.

Od 1. srpnja do danas provedeno je 1.400 postupaka javne nabave, kazala je, dodavši kako će, kada se stvari uhodaju, postupak javne nabave po novom kriteriju, kako je to i zamišljeno u EU, biti manje birokratski kompliciran i zamršen od dosadašnjeg načina.

Izvor: Jutarnji list

https://tinyurl.com/y969t94d

La Voce del Popolo – članak 14. 09. 2017.

ZAGREB | Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj (UTPUH), nakon ljetne pauze, nastavlja svoj snažni poslovni zamah, ohrabreni odličnim reakcijama članova u srpnju na godišnjoj Skupštini. U cilju utvrđivanja budućih aktivnosti koje će uključivati sve članove Udruge  u narednom razdoblju, Upravno se vijeće nedavno sastalo u Zagrebu, s nekim promjenama u strukturi vijeća, objavio je predsjednik Udruge Raoul Cvečić Bole. “Kao što je najavljeno na Godišnjoj skupštini, iz razloga koji se odnose na kraj mandata potpredsjednika PBZ-a u Zagrebu i zauzimanja novog položaja unutar Intesa Sanpaolo, Gabriele Pace, koji je obnašao i dužnost  predsjednika naše Udruge, Upravnom vijeću Utpuh-a se pridružio g.  Alessio Cioni, sadašnji potpredsjednik PBZ-a. Prema riječima predsjednika Cvečić Bolea, već tijekom ove sjednice Upravnog vijeća, g. Cioni je napravio važan doprinos raspravi i siguran sam da veliko profesionalno iskustvo, stručnost i njegova energija će pozitivno utjecati na razvoj aktivnosti Udruge kako bi svojim članovima osigurala visoku kvalitetu usluge “. Treba dodati da su na sjednici Upravnog vijeća sudjelovali predstavnici Veleposlanstva Italije u Zagrebu, Daniele Borelli i Gianluca Di Felice te nova ravnateljica ICE Instituta, Margherita Lo Greco, koja je od nedavno preuzela dužnost od Massssima Sessa.

Izvor: La Voce del Popolo

Riječ predsjednika UTPUH -a

Poštovani članovi UTPUH -a!

Nakon ljetne stanke, krećemo s novim radnim zadacima, osnaženi pozitivnim informacijama nakon redovne godišnje Skupštine održane krajem srpnja.

Dana 07. rujna, održana je sjednica Upravnog vijeća na kojoj su određene smjernice za buduće razdoblje.

Želim Vas informirati i o promjenama u strukturi Upravnog vijeća.

Kao što je na Skupštini najavljeno, g. Gabriele Pace prestao je snositi dužnost predsjednika i člana Upravnog vijeća, a na njegovo mjesto želimo dobrodošlicu g. Alessio Cioni, zamjeniku predsjednika PBZ. G. Cioni već je na prvoj sjednici aktivno učestvovao u raspravama, a svojim  iskustvom i energijom, zasigurno će doprinijeti poboljšanju rada UTPUH -a.

Sjednici su prisustvovali i predstavnici Ambasade Republike Italije, g. Daniele Borelli te g. Gianluca Di Felice te nova direktorica Talijanskog instituta za vanjsku trgovinu (ICE), gđa. Margherita Lo Greco, kojoj još jednom želimo dobrodošlicu u Hrvatsku i uspjeh u poslu.

Sjednica je zaključena  usvajanjem misije , a to je rast i jačanje  UTPUH – a,  s ciljem pružanja što  bolje usluge našim članovima. Očekujem aktivno sudjelovanje svih članova Upravnog vijeća.

A Vas, cijenjene članove Udruge molim da date svoj doprinos u cilju ostvarenja našeg zajedničkog cilja.

Puno pozdrava i ugodan rad

Raoul Cvecic Bole,dipl.inž .,Mba

Predsjednik UTPUH -a

 

 

Novosti iz Europske poduzetničke mreže Hrvatske

Dragi poduzetnici,

donosimo pregled novosti iz Europske poduzetničke mreže Hrvatske

12 rujna 2017. – Poslovni susreti “MEET4BUSINESS 2017” na Sajmu MOS, Celje, Slovenija

Europska poduzetnička mreža pri Mariborskoj razvojnoj agenciji, u suradnji s mariborskom Regionalnom komorom za obrtništvo i malo poduzetništvo, organizira poslovne susrete MEET4BUSINESS 2017 koji će se održati u sklopu Međunarodnog sajma MOS 2017 (12. -17. rujna 2017.) u Celju. Poslovni susreti, koji će biti organizirani u sklopu sajma, imaju za cilj pokrenuti komercijalnu i tehnološku suradnju kroz unaprijed dogovorene 20-minutne razgovore između prijavljenih tvrtki i institucija. Platformu sastanaka čini online katalog koji sadrži profile svih prijavljenih sudionika. Više informacija o događanju i načinu prijave možete pronaći na sljedećoj poveznici http://meet4businessmos2017.talkb2b.net

21. rujna 2017. – Poslovni susreti “Helath Tech innovations”, Graz, Austrija

HAMAG-BICRO u suradnji sa Europskom poduzetničkom mrežom i Eurekom organizira besplatan odlazak autobusom na gospodarske susrete Health Tech Innovations for Successful Business koji će se održati 21. rujna u Grazu. Cilj ovog događanja je razviti i ojačati suradnju inovativnih tvrtki i sveučilišnih znanstvenika. Svaka tvrtka može prijaviti maksimalno 2 osobe za sudjelovanje na gospodarskom susretu, mora imati registriran profil na službenoj stranici eventa sa unaprijed dogovorenim sastancima i sudjelovati na predavanju o Eurostars programu. Više informacija na sljedećoj poveznici https://www.b2match.eu/partneringday2017

21. – 22. rujna 2017. – Poslovni susreti “EEN Brokerage@Bio High Tech 2017”, Trst, Italija

U Trstu će se 21. i 22. rujna 2017. održati izložba “Euro Bio High Tech”, jedina specijalizirana u Alpsko-Jadranskoj regiji, upućena međunarodnim poduzetnicima i istraživačima iz sektora biomedicine, biotehnologije i bio informatike. Pored izložbenog dijela, radionica i predavanja, program predviđa bilateralne susrete u sklopu EEN mreže, pod imenom EEN Brokerage@ Euro Bio High Tech 2017. Više informacija o poslovnim susretima i načinu prijave možete pronaći na sljedećoj poveznici  https://eurobiohightech2017.b2match.io/

29. rujna 2017. – Poslovni susreti “Agro Organic B2B”, Selenča, Srbija

Centar za organsku proizvodnju Selenča, Organic Network i Europska poduzetnička mreža Srbije organiziraju Međunarodne poslovne susrete AgroOrganic B2B koji će se održati u sklopu 11. Foruma ekološke proizvodnje u Selenči, Srbija, 29. rujna 2017. godine. Događanje se odnosi na proizvođače organske hrane i pića, trgovce organskom hranom i pićem, organskim sjemenjem i sadnim materijalom, zaštitne opreme u ekološkoj poljoprivredi, itd. Više informacija o događanju možete pronaći na poveznici http://www.agroorganic2017b2b.talkb2b.net/

5- 6. listopada 2017. – Poslovni susreti na 50. Međunarodnom sajmu turizma, Novi Sad, Srbija

Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore pod nazivom TourismB2B@NSfair koji će se održati,  5. – 6. listopada 2017. u okviru  50. međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu. Od ove godine Sajam se koncepcijski definira kao Sajam receptivnog turizma u čijem centru je turist za kojeg se kreira ponuda zasnovana na suvremenim motivima, očekivanjima i iskustvima. Prijave za poslovne susrete moguće su do 27. rujna putem sljedeće poveznice http://tourismb2b.talkb2b.net/.

9. – 10. listopada 2017. – Poslovni susreti Contact – Contract, Brno, Češka

Europska poduzetnička mreža poziva vas na poslovne susrete koji će se održati 9. i 10. listopada 2017. u Brnu, Češka. Gospodarski susreti uključuju ciljane i ekskluzivne B2B sastanke na međunarodnoj razini. Poslovni susreti ć se održati u sklopu Međunarodnog sajma strojarstva (MSV), a sudjelovanje je predviđeno za tvrtke iz sljedećih sektora: rudarstvo, metalurgija, staklarska industrija, materijali i dijelovi za strojarstvo, elektroenergija, itd. Više informacija možete pronaći na sljedećoj poveznici https://www.b2match.eu/cc2017.

18.listopada 2017. – Posjet hrvatske gospodarske delegacije Belgiji

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Trgovačkom komorom grada Bruxellesa u okviru projekta EEN Europska poduzetnička mreža organizira posjet hrvatske gospodarske delegacije Belgiji. U okviru posjete, u Trgovinskoj komori grada Bruxellesa 18. listopada održat će se događanje MEET CROATIA 1.0. Tijekom događanja hrvatske i belgijske tvrtke upoznat će se s aktualnim gospodarskim trendovima u dvije zemlje s naglaskom na sektor hrane i pića te IT/digitalne ekonomije. Prijava za događanje moguća je putem sljedeće poveznice http://cro-bel2017.talkb2b.net/